Tez Konusu Onayları
02 Nisan 2024

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m.19;
"(1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.

 (2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde eğitim sorumlusu tarafından uzmanlık öğrencisine eğitim alınan dalın müfredatı çerçevesinde özgün bir tez konusu ile kurum bünyesinde görev yapan ve ilgili uzmanlık dalında eğitici niteliğini haiz olan tez danışmanı belirlenir. Tez konusunun niteliğine bağlı olarak gerekli görülürse eğitim sorumlusunun ve eğitici niteliğini haiz tez danışmanının onayıyla birden fazla tez danışmanı belirlenebilir. Bu durumda ilgili alanda tebarüz eden diğer tez danışmanlarının eğitici olması şartı aranmaz. Bir tez danışmanı, birden fazla tez için danışmanlık yapabilir."

Bu kapsamda tez çalışmaları süresinin ve tez danışmanı belirleme işlemlerinin ilgili yönetmelik hükümlerine riayet edilerek hazırlanması gerekmektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Tez Yazım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Tez Konusu Onay Formu için tıklayınız.
Tez Danışmanı Kontrol Formu için
tıklayınız.

Hazırlanan başvuru belgeleri Hastanemiz Evrak Kayıt Birimine teslim edilecek, sonrasında Hastanemiz Eğitim Planlama Kurulu tarafından değerlendirilecektir.